GDPR – souhlas a info o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí (nebo účastí dětí, jichž jsem zákonným zástupcem) na aktivitách komunitního centra Nesedím, sousedím (dále jen „Správce“),
je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

  1. jméno a příjmení,
  2. datum narození,
  3. adresu místa pobytu,
  4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje, a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence účastníků aktivit a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence účastníků a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce může předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

  • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

  • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.