PROJEKTY Active Citizens Fund

PŘEDSTAVUJEME VÁM PROJEKTY, KTERÉ REALIZUJEME V RÁMCI PROGRAMU ACTIVE CITIZENS FUND.

MĚSTO PATŘÍ VŠEM

Co je naším cílem?

Projekt Město patří všem je zaměřen na participaci mládeže. Výzkumy ukazují, že participace umožňuje mladým lidem naučit se kriticky přistupovat k životnímu prostředí, činit informovaná rozhodnutí a podílet se na praktických opatřeních. Dopad zapojení se do participačních procesů je přinejmenším dvojí. Skutečný pozitivní vliv na místo, kde žijeme, ale také lepší vnímání sebe sama a naše lepší postavení v hektickém a komplikovaném světě.

Děti se budou praktickými a kreativními formami učit o participaci a zároveň si samy v praxi vyzkouší vymyslet projekt v oblasti městského plánování. Nejlepší projekt (podle odborné poroty) bude mít šanci na realizaci.

Zapojení dětí a mládeže do participačních procesů zvýší povědomí o tom, že participace je nezbytný demokratický proces, který zvyšuje kvalitu našeho života

Co budeme konkrétně dělat?

 1. Zapojíme do projektu základní školy, v nichž budeme ve spolupráci s odbornými lektory, vyučujícími i samotnými dětmi hledat podstatu a principy participace na příkladu městského plánovaní.
 2. Nabídneme volnočasové aktivity, kde budou děti vedeny k přemýšlení o světě kolem nás, především pak městské části, v níž žijí, a k hledání způsobů, jak upozorňovat na lokální kauzy, příklady dobré praxe i hledání cest k řešení.
 3. Připravíme dětem setkání se zastupiteli, pracovníkem pro participaci, radní/m pro místní rozvoj, pracovníky kanceláře architekta, aby pochopily principy městského plánování.
 4. Budeme sdílet příklady dobré praxe se zahraničními partnery, kteří pracují s mládeží, v oblasti participace.

Projekt bude realizován v období 1. 10. 2022 – 31. 3. 2024.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

City for Everyone

The project focuses on an important, but still insufficiently addressed topic of youth participation. Researches show that participation enables young people to learn how to critically engage in the environment, how to make informed decisions and how to take part in practical measures. The impact of engaging in participatory processes is at least twofold: a real positive impact on where we live, but also a better perception of ourselves and our better position in a hectic and complicated world. Children and youth will learn about participation in practical and creative ways. At the same time they will work on practical projects in which they suggest concrete ideas for urban planning. The best project (according to expert jury) will be able to advance to the next round – the town hall’s participatory project called Nápad pro Šestku. The involvement of children and youth in participatory processes will raise awareness that participation is a necessary democratic process that enhances the quality of our lives.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

BŘEVNOVSKÁ SPOJKA

Co je naším cílem?

Posilovat sousedské vztahy na Břevnově a společně se zastupiteli Prahy 6 a radnicí pracovat na tom, co místní obyvatele trápí a co by potřebovali k tomu, aby se jim na Břevnově žilo lépe. Chceme své sousedy motivovat a podpořit v tom, aby se:

 • zajímali o místní kauzy
 • zapojili do dění ve své čtvrti
 • nebáli oslovit místní zastupitele se svými nápady do komunální politiky
 • uměli vyhledávat vhodné spojence
 • si pomáhali navzájem

Břevnovská spojka znamená

 • aktivní skupinky sousedské spolupráce – budeme se scházet a debatovat nad tématy, u kterých se shodneme, že je potřeba je řešit, jako například ekologie, udržitelný rozvoj naší čtvrti, architektura a územní plánování, dostupnost zdravotních a dalších služeb, kultura, doprava…
 • zmapování potřeb a situace týkající se kvality života lidí v Břevnově – provedeme výzkum, který zmapuje vaše/naše potřeby v oblasti sociálního, kulturního a sousedského života – chceme, abyste se do něj zapojili, ať jste staří nebo mladí, z různých koutů Břevnova, ze sídliště nebo z vilky!
 • zapojení se do rozhodovacích procesů – pozveme na naše setkání zastupitele MČ Praha 6 – chceme navázat vyváženou spolupráci,  vzájemně si naslouchat, učit se společně komunikovat, zkusit dobré nápady a potřeby Břevnovanů s jejich pomocí uskutečnit
 • sousedská poradna – spustíme sousedskou poradnu, kterou budou zajišťovat pracovníci komunitního centra – kdokoli se na nás bude moct obrátit se svými problémy, nápady, podněty, poradit se. V Nesedím, sousedím bude možné konzultovat nápady, hledat zdroje, radit se o postupech – kam se s jakým problémem obrátit apod. Poradnu bude možné kontaktovat osobně i elektronicky.
K informacím o projektu je připravený samostatný web brevnovskaspojka.cz
Břevnovská spojka

Pro další informace se obracejte na:

Manažerku projektů Kristýnu Ciprovou: kristyna@nesedimsousedim.cz

PR projektu Magdalénu Černou: magdalena@nesedimsousedim.cz

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Datum zahájení projektu:        1. 10. 2020

Datum ukončení projektu:      30. 9. 2022